Reforma fiscal IVA

 

Logo-blog Distingits senyors,

A continuació els informem d’algunes de les novetats de la REFORMA FISCAL d’IVA incloses en la Llei 28/2014, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, llevat d’algunes excepcions que es comenten:

El tipus impositiu aplicable a les flors i plantes vives de caràcter ornamental disminueix del 21% al 10% a partir del 1 gener 2015.

S’incrementen els tipus impositius d’alguns productes sanitaris. Consultar informació més detallada al final del document.

Modifica la regulació del règim especial de les agències de viatge. El règim serà aplicable a qualsevol empresari o professional que organitzi viatges (hostaleria, transport i / o serveis), suprimint la prohibició d’aplicació del règim a les vendes al públic efectuades per agències minoristes de viatges organitzats per agències majoristes.

També suprimeix el mètodede de determinació global de la base imposable i la consignació separada de l’IVA repercutit prevista en el cas que el client empresari o profesional ho sol·liciti.

També introdueix la possibilitat d’aplicar el règim general de l’IVA, operació per operació sempre que el destinatari de les operacions sigui un empresari o professional que tingui dret bé a la deducció, bé a la devolució de les quotes suportades.

Tots els serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i els prestats per via electrònica tributen en destinació (a l’Estat membre del destinatari), tant si aquest és un empresari o professional o bé una persona que no tingui aquesta condició (particular), i tant si el prestador del serveis és un empresari establert a la Comunitat o fora d’aquesta.

Modifica la regla de valoració per determinar la base imposable de les operacions on la contraprestació no sigui de caràcter monetari, fixant com a tal l’import, expressat en diners, acordat entre les parts, acudint com a criteri residual a les regles de valoració de l’autoconsum.

Les subvencions no vinculades al preu de les operacions no s’inclouran a la base imposable, en canvi els imports pagats per un tercer en contraprestació de les operacions formaran part de la base.

Quedaran subjectes a l’IVA els lliuraments d’objectes publicitaris quan el cost total dels subministraments a un mateix destinatari durant l’any natural excedeixi de 200 euros, llevat que es lliurin a altres subjectes passius per a la seva redistribució gratuïta.

L’anomenada “exempció educativa” també s’aplicarà a l’atenció a infants en els centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l’horari escolar.

En relació amb les exempcions immobiliàries, es modifica l’excepció a l’exempció en la transmissió de sòl urbanitzat o en curs d’urbanització, suprimint l’exigència que la transmissió sigui realitzada pel promotor.

També se suprimeix l’exempció aplicable als lliuraments i adjudicacions de terrenys realitzades entre la Junta de Compensació i els propietaris, i es modifica la regulació de la renúncia a l’exempció de l’IVA en operacions immobiliàries.

Els lliuraments de béns que hagin de ser objecte d’instal·lació o muntatge abans de la seva posada a disposicióen el territori d’aplicació de l’impost, tributaran com a tals, amb independència que el cost de la instal·lació excedeixi o no del 15% en relació amb el total de la contraprestació corresponent.

El termini per poder modificar la base imposable per impagament en cas de deutor en concurs s’amplia d’1 a 3 mesos.   En el cas de crèdits incobrables, els empresaris que siguin considerats pime podran modificar la base imposable, transcorregut el termini de 6 mesos, com es venia exigint, o podran esperar al termini d’1 any que s’exigeix per a la resta d’empresaris.

Introdueix una regla especial per declarar un crèdit incobrable, pel que fa a les operacions en règim especial del criteri de caixa.   S’amplia l’àmbit d’aplicació obligatòria de la prorrata especial, en disminuir del 20 al 10% la diferència admissible pel que fa al total de quotes deduïbles en un any natural que resultin per aplicació de la prorrata general en comparació amb les que resulten per aplicació de la prorrata especial.

A partir l’1 d’abril de 2015, entrarà en vigor el nou supòsit d’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu als lliuraments de plata, platí i pal·ladi, en brut, en pols o semielaborat. Aquestes entregues s’han de documentar en una factura mitjançant sèrie especial.

A partir l’1 d’abril de 2015, entrarà en vigor el nou supòsit d’aplicació de la regla d’inversió del subjecte passiu al lliurament de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals quan el destinatari sigui un empresari o professional revenedor d’aquests béns, o quan l’import total dels lliuraments d’aquests béns efectuades a aquest, documentades en la mateixa factura, excedeixi de 10.000 euros (exclòs l’IVA). Aquestes entregues s’han de documentar en una factura mitjançant sèrie especial.

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016, es redueixen els límits que permeten aplicar al règim simplificat de l’IVA i també el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Els propietaris de finques o explotacions que cedeixin l’aprofitament de la resina dels pins queden exclosos de l’àmbit subjectiu d’aplicació del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Està modificació entra en vigor l’1 gener 2015

En l’àmbit de les quotes de l’IVA a la importació, es possibilita que determinats operadors, en concret els que tributen a l’Administració de l’Estat i amb període de liquidació mensual, puguin diferir l’ ingrés de l’IVA al temps de presentar la declaració-liquidació , a través de la inclusió d’aquestes quotes en la mateixa i sense haver de realitzar l’ ingrés en el moment de la importació.

Com a novetat per a la declaració-resum anual de l’IVA corresponent a l’exercici 2014, queden exonerats de presentar el model 390, el termini de presentació de la qual comença l’1 de gener de 2015, els que amb període de liquidació trimestral tributin només en territori comú i realitzin exclusivament activitats en règim simplificat i / o activitat d’arrendament de béns immobles urbans, sempre que omplin la informació addicional sol·licitada, en el quart trimestre de 2014 del Model 303 d’IVA.

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden dirigir al nostre despatx.

Atentament,

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *