Avís Legal:

L’accés, navegació i utilització del lloc web www.casalsreig.com (d’ara en endavant el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d’ús, advertiments i resta d’avisos legals que es relacionen en totes les clàusules.

Aquesta acceptació tindrà la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i firmat.

L’accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix cap subscripció o registre previ.

Si vostè no està conforme amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

 

Identificació del titular de la web

S’informa que aquest Lloc Web és titular de CASALS REIG, S.L.

 • CIF: B58767963
 • Domicili social: Passeig del Firal, 1 – 1 bis. 08570 – Torelló (Barcelona)
 • Telèfon de contacte: 938590769
 • E-mail: rgpd@casalsreig.com

CASALS REIG, S.L. es troba degudament inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, Volum 10052, Llibre 464, Secció 3, Foli 199 Full 8396

 

Accés a la pàgina web

 

Les presents condicions d’ús regulen l’accés, navegació i utilització de la present web.

CASALS REIG, S.L. podrà modificar de forma unilateral, i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració de la web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar- los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, a més d’impedir-hi l’accés procurant informar l’usuari del canvi, sempre que les circumstàncies li ho permeten, a través de la publicació en la pròpia pàgina web. Aquesta potestat no donar cap possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

Igualment, CASALS REIG, S.L. no es fa responsable de les possibles fallades de comunicació, falta de continuïtat i disponibilitat dels continguts del lloc web, atacs intencionats i virus a la pàgina web.

No obstant això, CASALS REIG, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web, reduir al mínim els errors del sistema, reaccionar en la major brevetat possible davant els esmentats errors i/o atacs,  i garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari,  tant des del punt de vista tècnic, legal i organitzatiu.

En aquest sentit, CASALS REIG, S.L. s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis ocasionats en cas que es produeixi qualsevol incidència per causes alienes.

Encara que CASALS REIG, S.L.  ha implantat totes les mesures adequades per a garantir la seguretat en aquesta matèria, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts d’aquest lloc web que puguin produir alteracions al sistema informàtic (equip i aplicacions) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

CASALS REIG, S.L.  s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics, fitxers etc.

CASALS REIG, S.L. no té l’obligació i no controla la utilització que els usuaris fan d’aquest lloc web, dels serveis i dels seus continguts. En particular, aquesta societat no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d’acord amb aquestes Condicions Generals i, si és procedent, les Condicions Particulars que resulten d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

Aquesta societat tampoc té l’obligació de verificar, i no ho fa, la identitat dels usuaris ni la veracitat, la vigència, l’aplicació exhaustiva i/o l’autenticitat de les dades que aquests usuaris proporcionen sobre ells mateixos a uns altres.

L’usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per CASALS REIG, S.L., amb informació procedent de fonts internes i externes qui l’ofereix en el seu estat actual als usuaris, per bé que pot contenir imprecisions o errates. Per això, l’usuari exonera CASALS REIG, S.L. de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal li pogués produir durant la navegació

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals de navegació haurà d’abandonar el web, sense poder-hi accedir ni disposar dels serveis que s’hi ofereixen.

Regles d’ús del lloc web.

L’usuari s’obliga a utilitzar la web de forma diligent i correcta. En aquest sentit, s’obliga a no utilitzar-la, sense que aquesta llista tingui caràcter absolut:

 • Per a la realització d’activitats contràries a la Llei, la moral, les bones costums acceptades o a l’Ordre Públic;
 • De cap forma que pugui provocar alteracions del contingut, interrupcions, interferències o obstaculitzat el bon funcionament de la mateixa
 • Per a la transmissió, installació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials; o
 • Per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris; o
 • Amb finalitats illícites, prohibides o lesives de drets de tercers.

CASALS REIG, S.L. declina qualsevol responsabilitat derivada de la utilització d’aquesta web per l’usuari amb aquestes finalitats prohibides.

Així mateix, l’incompliment de les anteriors obligacions per l’usuari, autoritzarà a CASALS REIG, S.L. a prendre les mesures legals que consideri pertinents en l’exercici dels seus drets o obligacions.

L’ús que els usuaris puguin fer dels serveis i/o les dades i/o la informació que se’ls pugui subministrar a través d’aquest web serà per compte i risc de l’usuari.

La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, per la qual cosa en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, CASALS REIG, S.L. es reserva el dret a prohibir- li l’accés a aquesta web.

Enllaços

 

Cap tercer usuari podrà establir una relació de “framing” entre les seves pàgines web i aquesta pàgina web.

En el cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per CASALS REIG, S.L., aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que aquesta web pugui contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d’aquests enllaços.

En tot cas, CASALS REIG, S.L. s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i de demandes que es poguessin interposar en relació amb aquests serveis.

Propietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut d’aquesta web pertanyen a CASALS REIG, S.L. excepte aquells d’empreses amb qui hagi signat el contracte corresponent per al manteniment i la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Els signes distintius o logotips de CASALS REIG, S.L., el disseny, els mapes, les imatges, les marques, els gràfics, els marcs, els rètols, els programes i els seus diversos codis, font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de CASALS REIG, S.L., que en posseeix legítimament i en exclusiva els drets d’explotació, de forma l’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertanyen a la companyia esmentada, sense perjudici de l’exercici per part de tercers del dret a cita.

L’usuari que accedeixi a aquesta web no podrà copiar, modificar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, cedir, vendre els elements esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar-ne expressament la procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i descàrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que es pugui fer extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas dels gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web, la titularitat dels quals siguin empreses col·laboradores de CASALS REIG, S.L., els seran aplicables, igualment, aquestes condicions excepte un pacte en contrari.

Queda totalment prohibida l’alteració ni la modificació del contingut o l’estructura d’aquesta web per part de l’usuari.

CASALS REIG, S.L. vetllarà perquè els continguts d’aquesta web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que fomentin la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol circumstància que pugui ser perjudicial per als usuaris.

 

 

Protecció de dades de caràcter personal

CASALS REIG, S.L. manifesta el seu compromís respecte al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. És per això que de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització de la pàgina web seran tractats d’acord amb la Política de Privacitat.

En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI)
 • Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions Generals de navegació i ús de la web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part d’aquesta que resulti afectada es considerarà no posada, llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Aquestes Condicions Generals d’ús i navegació, igual com qualsevol relació entre l’usuari i CASALS REIG, S.L., es regiran per la legislació espanyola.

Per a qualsevol litigi derivat de l’existència o el contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’usuari i CASALS REIG, S.L. les dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic.

Última actualització 7 de maig de 2021