Política de Privadesa :

CASALS REIG, S.L. informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui la nostra empresa sota la seva responsabilitat seran tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

L’ús de la pàgina web www.casalsreig.com no implica que l’usuari hagi de subministrar informació alguna respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que se subministri dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades conforme a les limitacions i els drets recollits en la normativa aplicable a la protecció de dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CASALS REIG, S.L.

CIF: B58767963

Adreça social: Passeig del Firal, 1 – 1 bis de Torelló, codi postal: 08570, província de Barcelona.

Correu electrònic: rgpd@casalsreig.com

Qui és el delegat de protecció de dades?

Identitat: INFOTEC EMPRESARIAL, S.L.

CIF: B58767963

Adreça social: Passeig del Firal, 1 – 1 bis de Torelló, codi postal: 08570, província de Barcelona.

Correu electrònic: dpo@infotec.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

CASALS REIG, S.L. tractarà les dades de l’usuari de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 • Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma;
 • Donar resposta a les sollicituds d’informació sol·licitades a través de la pàgina;
 • Mantenir-lo informat sobre productes i serveis que puguin ser del vostre interès.
 • Realitzar informes estadístics anònims respecte els hàbits d’accés i l’activitat desenvolupada pels usuaris a la Plataforma;
 • En el supòsit que ens remeti el seu CV o s’inscrigui en les diferents ofertes de treball publicades, tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar la sollicitud de treball i du a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció del frau.

Quines categories de dades tractem?

 

Atenent a les finalitats abans mencionades, CASALS REIG, S.L. tracta les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, direcció postal, direcció de correu electrònic, codi postal, telèfon.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, experiència professional, pertinença a collegis o associacions professionals; en el cas dels processos de selecció.
 • Metadades de comunicacions electròniques.
 • Dades d’informació comercial.

Les dades personals sol·licitades son obligatòries, de manera que la negativa a subministrar-los suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

L’usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En el supòsit que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta tenir el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a CASALS REIG, S.L.  de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

No obstant això, CASALS REIG, S.L. podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Quina és la procedència de les dades?

 

Les dades de caràcter personal tractades per CASALS REIG, S.L. procedeixen del propi interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens atorgarà en completar el formulari per a la sol·licitud d’informació, per a l’adquisició de productes o inscripció en alguna activitat i/o esdeveniment.

Per la seva part, la gestió de la contractació de serveis, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

Addicionalment, la legitimació pel tractament de les seves dades en relació amb la remissió de CVs i inscripció en ofertes professionals que puguem publicar, es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que podrà retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seva candidatura no pugues ésser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per quant temps conservarem les seves dades?

CASALS REIG, S.L.  conservarà la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb la qual es van obtenir les dades, mentre no es revoqui el consentiment atorgat.

Posteriorment, una vegada finalitzada la prestació del servei, es procedirà al bloqueig de les dades no realitzant sobre les mateixes cap tractament més enllà de mantenir-les a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, transcorregut el qual haurà de procedir-se a la cancel·lació.

D’altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, CASALS REIG, S.L. contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels seus clients. Quan ja no es necessiti informació personal, s’eliminarà o destruirà de forma segura.

En el supòsit que es facilitessin dades en relació a ofertes de treball, aquestes seran conservades durant el termini de dos anys. Transcorregut aquest termini les dades seran suprimides, excepte que s’indiqui el contrari.

A qui es comuniquen les seves dades?

Les dades personals proporcionades a CASALS REIG, S.L. podran ser comunicades a terceres parts a les que CASALS REIG, S.L. estigui obligada a transmetre informació, com autoritats, tribunals i organismes públics.

Així mateix, les dades podran ser comunicades a aquelles terceres empreses prestadores de serveis de CASALS REIG, S.L.. Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que es du a terme una selecció responsable de prestadors de servei que incorpora requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.

Així mateix, les dades podran ser comunicades al resta d’entitats del Grup CASALS REIG amb la finalitat de poder atendre les sol·licituds dels usuaris, gestionar els serveis que contractats i informar sobre els serveis, esdeveniments i noticies relacionades amb l’activitat professional de CASALS REIG, S.L..

A quins destinataris es cediran les seves dades?

Les dades personals únicament podran ser cedides prèvia autorització de l’interessat.

Com protegim la informació i les dades de caràcter personal?

A CASALS REIG, S.L. disposem d’un elevat compromís amb la seguretat de la informació que tractem, i amb el compliment dels requisits legals que en són aplicables. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació tractada (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzats per al seu tractament, a CASALS REIG, S.L.:

 • Desenvolupem de manera periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i a la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació enfront del risc i definint plans d’acció en conseqüència.
 • S’ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades d’obligat compliment per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.
 • S’han desenvolupat Procediments de Control d’Accessos, Seguretat dels sistemes i les comunicacions, Gestió d’Incidències i Violacions de Seguretat, i de Respatller de la informació.
 • S’han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d’aquestes polítiques i procediments.

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona pot, en qualsevol moment i de manera gratuïta exercir els següents drets:

 1. DRET D’ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les seves dades i en cas afirmatiu, tindrà dret a accedir a la següent informació referent al tractament de les seves dades:
 • les finalitats del tractament;
 • les categories de dades personals que es tracti;
 • els destinataris o les categories de destinataris als quals es podran comunicar les dades personals;
 • el termini previst de conservació de les dades personals
 • l’existència del dret a sollicitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament
 • el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;
 • quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 • l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògic aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.
 • Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència.

 

 1. DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades quan ocorri alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s’ajustin a algun dels requisits contemplats en la normativa: que siguin dades d’interès general, necessaris per al compliment d’una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d’expressió,…):
 • Les dades personals ja no siguin necessaris per a la finalitat amb la qual van ser recaptats
 • L’interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades;
 • L’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament
 • Les dades personals hagin estat tractats illícitament;
 • Les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal que es pugui establir;
 1. DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incomplertes.
 1. DRET DE PORTABILITAT: Rebre de CASALS REIG, S.L. les dades personals que li incumbeixin i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
 • la licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l’interessat o en el compliment d’un contracte
 • el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 1. DRET D’OPOSICIÓ: Oposar-se al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de finalitats d’interès públic, o d’interès legítim per al responsable
 1. DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
 • l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos;
 • el tractament sigui illícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol•liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
 • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
 • l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del dret d’oposició
 1. DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES: Obtenir intervenció humana en el tractament de les dades i impugnar les decisions automatitzades.
 1. REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT.

9, RECLAMAR DAVANT L’AGENCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES. Quan l’interessat consideri que CASALS REIG, S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es)

CASALS REIG, S.L. està compromesa amb el compliment normatiu i el respecte dels drets dels ususaris, així com el respecte a la seva privacitat, de manera que si té algun dubte respecte com tractem es seves dades personals no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de les vies indicades.

Com poden exercir els seus drets?

CASALS REIG, S.L. reconeix i garanteix la possibilitat d’exercir els drets descrits anteriorment. És per això que ha habilitat els mitjans necessaris perquè l’usuari els pugui exercir.

L’usuari podrà enviar un escrit dirigit a CASALS REIG, S.L., Passeig del Firal, 1 – 1 bis ,Torelló, codi postal: 08570, província de Barcelona, o a través de la direcció de correu electrònic rgpd@casalsreig.com, aportant una còpia del seu DNI.

Per a un adequat exercici d’aquests drets, us instem al fet que utilitzeu com a referència les plantilles i models per a l’exercici dels drets que es poden localitzar a la pàgina web de l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Grup CASALS REIG

 

El Grup Casals Reig, està composat per diverses empreses amb l’objectiu de poder oferir una gestió centralitzada i unificada.

Les empreses que formen part d’aquest grup són:

 • CASALS REIG, S.L.,
 • ADMINISTRACIÓ DE FINQUES CASALS REIG, S.L.,
 • ASSEGURANCES CASALS REIG, S.L.,
 • BORSA DE LLOGUERS, S.L.,
 • SERVJUR, M.A., S.L.U,
 • INFOTEC EMPRESARIAL, S.L.

La comunicació de dades personals entre les empreses del grup es fa complint en tot moment amb les més estrictes garanties de seguretat i confidencialitat. La finalitat no és altra que la gestió administrava de les dades de caràcter personal, per això, el tractament es realitzarà en base a l’interès legítim del responsable.

Secret i seguretat de les dades

El lloc web es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

De qualsevol forma, vostè garanteix que les dades personals facilitades a través dels formularis són veraços, quedant obligat a comunicar-ne qualsevol modificació. Igualment, garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la vostra situació real, que està actualitzada i és exacta.

A més heu de mantenir a tot moment les vostres dades actualitzades, essent l’únic responsable vostè de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a CASALS REIG, S.L., com a titular del Lloc web, o a tercers amb motiu de la utilització de dita web.

Última actualització 7 de maig de 2021