Novetats Reforma Fiscal 2015

Distingits senyors,

A continuació els informem d’algunes de les novetats de la REFORMA FISCAL l’IRPF incloses en la Llei 26/2014, que ha estat publicada recentment, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, excepte alguna excepció que es comenta :

En general, disminueix els TIPUS DE RETENCIÓ a aplicar, entre els exercicis 2015 i 2016.

  • Si es tracta d’endarreriments de rendimentsdel treball que correspongui imputar a exercicis anteriors, el percentatge de retenció i ingrés a compte serà del 15%, llevat que es tracti dels endarreriments d’administradors o dels derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, que mantindran els seus diferents tipus de retenció.
  •  El percentatge de retenció “general” dels rendiments del treball per la condició d’administradors i membres de consells d’administració, serà del 37% el 2015 i del 35% a partir del 2016. No obstant això s’estableix un percentatge de retenció reduït del   19 %per quan els rendiments  procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000euros (20% el 2015).
  • El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, serà del 18% a partir de 2016 (19% el 2015)
  • El percentatge de retenció “general” per rendiments d’activitats professionals serà del 19% el 2015 i del 18% a partir de 2016. Manté el supòsit especial del 9%, i també el percentatge reduït del 15% per als autònoms professionals amb menors rendes (15.000 €)
  • El 2015, els percentatges dels pagaments a compte establerts al 19% que preveu l’article 101 (rendiments del capital mobiliari (interessos); rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, guanys patrimonials de transmissions o reemborsament accions, premis ,propietat intel·lectual, industrial, arrendament de béns mobles, …),o els relacionats amb els nous Plans d’estalvi a llarg termini, o amb la cessió drets d’imatge, serà del 20% el 2015 i 19% a partir 2016.

L’import de la indemnització exempta per acomiadament o cessament del treballador tindrà com a límit la quantitat de 180.000 euros.  Aquest nou límit no és aplicable a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a 1 d’agost de 2014 i tampoc als acomiadaments que es produeixin a partir del 01-08-2014 quan derivin d’un ERO aprovat, o un acomiadament col·lectiu en el qual s’hagués comunicat l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data.

Nova exempció, aplicable als rendiments “positius” del capital mobiliari procedents dels nous Plans d’Estalvi a llarg termini creats per aquesta llei, sempre que el contribuent no faci cap disposició del capital resultant del Pla abans de finalitzar el termini de 5 anys des de la seva obertura.

Els dividends i les participacions en beneficis obtinguts per la participació en els fons propis de qualsevol tipus d’entitat estaven exempts amb el límit de 1.500 euros anuals. Aquesta exempció queda suprimida.

Les societats civils que tinguin objecte mercantil, estarán subjectes a l’Impost de Societats des del 1 de gener de 2016, i per tant ja no tributaran en l’IRPF a través del règim d’atribució de rendes.Minora del 40 al 30% el percentatge de reducció aplicable als rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de manera notòriament irregular en el temps. S’han simplificat els requisits per a la seva aplicació en l’àmbit dels rendiments del treball, alhora que s’han igualat els límits absoluts per a la seva aplicació sigui quina sigui la qualificació de la renda (300.000 € anuals)

Incrementa l’import de la reducció legal per obtenció de rendiments del treball, però la mateixa només podrà aplicar-se als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 14.450 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.

Suprimeix la reducció del 100% del rendiment net per arrendament de béns immobles destinats a habitatge quan l’arrendatari té una edat compresa entre els 18 i 30 anys, i a partir de 2015 només podran deduir el 60%.

S’ha revisat el tractament fiscal de la distribució de la prima d’emissió d’accions o participacions i de les reduccions del capital social amb devolució d’aportacions d’empreses no cotitzades.

Els rendiments procedents d’una entitat en el capital de la qual participi el contribuent, derivats de la realització d’activitats professionals de caràcter general, es qualificaran com a rendiments d’activitats econòmiques quan el contribuent estigui inclòs, a aquest efecte, en el RETA, o en una mutualitat de previsió social alternativa.

Per considerar l’arrendament d’immobles com activitat econòmica, suprimeix el requisit de disposar almenys, d’un local exclusivament destinat a dur a terme la gestió de l’activitat, i es manté el requisit de tenir almenys una persona amb contracte laboral i a jornada completa

Estableix com a límit màxim de l’import de provisions i despeses de difícil justificació deduïbles en el règimd’estimació directa simplificada, 2.000  euros anuals.

Revisa el règim d’estimació objectiva (mòduls), exigint a partir de 2016 nous requisits per a la seva aplicació i reduint els límits per a la seva aplicació, i reduint les activitats que es poden acollir a aquest règim.

Amb caràcter general l’import de la reducció per l’exercici de determinades activitats econòmiques en estimació directa passa a ser de 2.000 euros, i estableix una reducció addicional si el rendiment net d’aquestes activitats econòmiques és inferior a 14.450 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les activitats econòmiques superiors a 6.500 euros. També crea una nova reducció per als contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 € que no han pogut aplicar l’anterior.

Elimina l’aplicació dels coeficients d’actualització (que corregeixen la depreciació monetària actualitzant el valor d’adquisició) en la transmissió d’immobles.

Modifica el règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d’elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994, establint quantia màxima del valor de transmissió de 400.000 € per poder aplicar els coeficients d’abatiment.

L’aplicació del nou tractament fiscal de la venda de drets de subscripció d’accions cotitzades es posposa fins al 2017.

 

S’incentiva fiscalment la constitució de rendes vitalícies assegurades per majors de 65anys, declarant exempta el guany patrimonial derivat de la transmissió de qualsevol element patrimonial, sempre que l’import obtingut en la transmissió de destini a constituir una renda d’aquesta naturalesa.

Pel que fa als rendiments de treball en espècie, permet seguir aplicant l’exempció relativa al lliurament d’accions o participacions als treballadors de la mateixa empresa, però sempre que l’oferta s’efectuï en les mateixes condicions, a tots els treballadors en actiu.

Els guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d’elements patrimonials s’integraran a la base imposable de l’ESTALVI, sigui quin sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent, tal com succeïa amb anterioritat a 2013.

Els plans de pensions i altres sistemes de previsió social també han patit alguns canvis, com la modificació dels límits màxims conjunts de reducció. Destaca la supressió dels límits especials del 50% i 12.500 € per als contribuents més grans de 50 anys i la disminució del límit quantitatiu general a 8.000 € anuals (abans 10.000). Manté el límit addicional de 5.000 € per a assegurances col·lectives dependència.

Destaquen les modificacions i novetats que afecten el rescat de les aportacions dels plans de pensions. En els plans de previsió assegurats, a més dels supòsits de malaltia greu i atur de llarga durada, també podran ser objecte de disposició anticipada dels drets que corresponguin a primes abonades amb almenys deu anys d’antiguitat.

En l’escala de gravamen GENERAL es redueix el nombre de trams, dels 7 actuals a 5, i es redueixen els tipus marginals aplicables en els mateixos. La reducció es produeix entre els exercicis 2015 i 2016.

S’aprova una nova tarifa aplicable a la base liquidable de l’ESTALVI en la qual es redueixen els marginals de cada un dels trams, rebaixa que s’intensifica per a l’exercici 2016.

 

Suprimeix la deducció per lloguer de l’habitatge habitual.  Els llogaters de contractes d’arrendament d’habitatge habitual celebrats a partir de l’1 gener 2015 ja no podran aplicar la deducció per les quantitats satisfetes pel lloguer.

Noves deduccions per familia nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec de fins a 1.200 € anuals, per als contribuents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat. Permet seu abonament mensual anticipat.

 

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden dirigir al nostre despatx.

atentament,

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *