RESUM NOVETATS FISCALS I LABORALS 2015

Logo-blog

N O V E T A T S F I S C A L S IRPF. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. Llei 26/2014.

Els tipus de gravamen per als rendiments de capital mobiliari passen a ser els següents:

o Per als primers 6.000 €de rendiments un 20% pel 2015 i un 19% pel 2016.

o Per als 44.000 €següents de rendiments un 22% pel 2015 i un 21% pel 2016.

o I a partir dels 50.000 €de rendiments un 24% pel 2015 i un 23% pel 2016.

Es suprimeix l’exempció dels primers 1.500 €de dividends.

La retenció aplicable als autònoms professionals passa a ser la següent:

o Per als que tinguin rendes inferiors a 15.000 €anuals un 15%

o Per a la resta passa a ser del 19% pel 2015 i del 18% pel 2016.

La retenció aplicable als arrendaments d’immobles urbans passa a ser del 20% pel 2015 i del 19% pel 2016.

Es suprimeixen els coeficients d’abatiment per a les transmissions dels immobles que hi tenien dret a partir dels 400.000 € Els de correcció monetària es suprimeixen íntegrament.

Estaran exemptes de tributació, per als majors de 65 anys, les plusvàlues obtingudes per la transmissió de qualssevol bé del seu patrimoni i que es destinin a la constitució d’una renda vitalícia que els hi complementi la seva pensió.

Els plans de pensions es podran rescatar a partir del desè any d’antiguitat de les aportacions. Les fetes abans del 31.12.2015 no es podran rescatar fins a partir del 2025.

Les indemnitzacions per acomiadament estaran exemptes fins a 180.000 €

Es suprimeix la deducció per arrendament de la vivenda habitual pels contractes firmats a partir de l’01.01.2015.

És manté la reducció del 60% de les rendes de lloguers de vivendes i s’elimina la reducció incrementada del 100% que hi havia pels lloguers de vivenda a menors de 30 anys amb rendiments de treball o activitat econòmica superiors a l’IPREM.

Modificacions, pel 2016, en el Règim d’Estimació Objectiva (MÒDULS):

o És modifica el límit quantitatiu que permet acollir-s’hi. En general el volum màxim d’ingressos passa a ser de 150.000 €(abans 450.000 € i el volum màxim de despeses, també, passa a ser de 150.000 €(abans 300.000 €.

o En el cas d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals el límit d’ingressos passa ser de 250.000 €(abans 300.000 €.

o Quedaran excloses les activitats que facturin menys d’un 50% a persones físiques.

o En quedaran excloses totes les activitats incloses a les divisions 3, 4 i 5 de l’IAE a les que actualment se’ls hi havia d’aplicar la retenció de l’1% (activitats de fabricació, i les relacionades amb la construcció).

Circular 1/15 Gener’15

S’han aprovat dues deduccions noves pels contribuents que treballin fora de casa i tinguin ascendents o descendents amb discapacitat al seu càrrec o als que formin part d’una família nombrosa de 1.200 €en cada cas (compatibles amb la deducció per maternitat ja vigent). És poden cobrar anticipadament, prèvia sol·licitud.

  1. IMPOST SOBRE SOCIETATS. Llei 27/2014.

El Tipus de gravamen general passa del 30% al 25%. Transitòriament, pel 2015, serà del 28%.

Per a entitats de nova creació és manté el gravamen del 15% per al primer període en què s’obtinguin beneficis i pel següent.

És permet crear una reserva de capitalització, indisponible durant 5 anys, que permet reduir el tipus de gravamen en un 10%.

Per les empreses de reduïda dimensió és pot dotar una reserva d’anivellació de bases imposable negatives. Això implicarà reduir la tributació en un 10% i aquesta s’haurà de destinar, en els 5 anys següents, a la compensació de bases imposables negatives. La resta, al final, s’hauran d’integrar a la base imposable.

A partir del 2016, les Societats Civils (SCP), amb objecte mercantil, passaran a tributar per l’Impost de Societats.

A partir del 2015 totes les Entitats sense ànim de lucre (associacions, entitats esportives, clubs, …) passen a tenir la obligació de presentar l’Impost de Societats.

Les taules d’amortització s’actualitzen i és simplifiquen.

La deduïbilitat fiscal de les despeses per atenció a clients i proveïdors queda limitada a l’1% de l’import net de la xifra de negoci.

IVA. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. Llei 28/2014.

Tributaran al 4%:

o Els medicaments d’ús humà, les fòrmules galèniques, magistrals i els preparats oficinals.

o Es vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

o Les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat.

Tributaran al 10%:

o Els medicaments d’ús animal.

o Els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final (gasses, venes, …).

o Les compreses, protectors d’slips, preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

o Les ulleres graduades, les lentilles, les pròtesis, les cadires de rodes, les muletes, …

Les flors i plantes vives de caràcter ornamental passen del 21% al 10%.

Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris, instrumental, …, tant d’ús humà com veterinari passen a tributar al 21% (fins ara al 10%).

Circular 1/15 Gener’15

Passen a estar exempts d’IVA els serveis d’atenció als nens durant les hores de menjador escolar o guarderia fora de l’horari ordinari, ja sigui amb mitjans propis del centre docent o aliens.

És modifica el règim especial de les agències de viatge.

Noves regles de localització dels serveis efectuats per via electrònica. Tributaran en el lloc de localització del destinatari.

S’amplia a 3 mesos el termini per modificar la base imposable (recuperar l’IVA), en el cas de concurs de creditors, des del dia següent a la publicació al BOE de l’auto de declaració de concurs.

En el cas d’entitats amb l’import net de la xifra de negoci inferior a 6 milions d’euros es permet modificar la base imposable per impagats (recuperar l’IVA) o en el termini de 6 mesos (com fins ara) o en el d’un any.

Nou supòsit d’inversió de subjecte passiu: en les entregues de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils, tauletes digitals, plata, platí i paladi quant l’adquirent sigui un revenedor, mentre que si l’adquirent no és un revenedor (adquisició per a ús empresarial) sols operarà la inversió de subjecte passiu quant l’import de la operació excedeixi de 10.000 €

N O V E T A T S L A B O R A L S

Es prorroga fins el proper 31/03/2015 la “tarifa plana” de 100€de cotització a la seguretat social, per a nous contractes indefinits.

Nou model del full de salaris (nòmina), en el que també s’indicarà l’aportació a la seguretat social de l’empresari.

Per qualssevol qüestió i/o aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb el nostre departament fiscal i/o laboral.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *