Novetats fiscals laborals juliol 2014

Logo-blog
Distingits senyors,

El Reial Decret-Llei 8/2014, que entra en vigor el 5 de juliol de 2014, inclou novetats en matèria laboral i fiscal de les quals destaquem les següents:

RETENCIÓ del 15% en l’ IRPF per AUTÒNOMS PROFESSIONALS amb menors rendes

Des del 5 de juliol de 2014, el percentatge de retenció sobre els rendiments d’activitats professionals en l’ IRPF, que amb caràcter general és del 21%, serà del 15% quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats de l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres del treball i d’activitats econòmiques obtinguts. Aquest percentatge serà del 7,5% quan els rendiments tinguin dret a deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla. Per poder aplicar aquesta retenció, els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta circumstància, i el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament signada.

Altres mesures en matèria FISCAL:

Estableix normes especials d’integració i compensació de rendes negatives en l ‘IRPF, derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades amb anterioritat a 1 de gener de 2015.

Amb efectes d’1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la dació en pagament o de l’execució hipotecària de l’habitatge habitual del deutor o del seu garant per a la cancel•lació de la hipoteca estaran exemptes de l’ IRPF i de la “plusvàlua municipal” (IIVTNU), sempre que no disposin d’altres béns o drets en quantia suficient per afrontar el pagament de la totalitat del deute i evitar l’alienació de l’habitatge.

Incentius contractació persones beneficiàries “SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL”:

Poden ser beneficiaris del Sistema els joves majors de 16 anys i menors de 25, o menors de 30 en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que no estiguin ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació, sempre que estiguin inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Estableix una nova bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social (TARIFA JOVE) per la contractació indefinida de persones beneficiàries del Sistema, efectuada des del 05-07-2014 i fins al 30-06-2016, sempre que es compleixin determinats requisits.

La reducció de la quota empresarial per contingències comunes per la contractació a temps parcial amb vinculació formativa de joves també es pot aplicar a les persones beneficiàries del Sistema.

També estableix una bonificació addicional per als contractes en pràctiques celebrats fins al 30-06-2016 amb persones beneficiàries del Sistema, per aconseguir un incentiu del 100% en la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant tota la vigència del contracte.

ALTRES INCENTIUS a la contractació:

Les reduccions de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per contractació indefinida previstes en el Reial decret llei 3/2014, es poden aplicar a les persones que s’incorporin com a socis treballadors o de treball de les cooperatives, o com a socis treballadors de les societats laborals.

A partir del dia 1 d’agost de 2014, les pràctiques curriculars externes realitzades pels estudiants universitaris i de formació professional, que tenen el caràcter exclusivament d’ assimilats a treballadors per compte d’altri a efectes de la seva integració en el règim general, tindran una bonificació del 100% en la cotització a la Seguretat Social.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *