Noves Cotitzacions a la Seguretat Social Març 2014

 Casals Reig | Gestoria Torelló

NOVES COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL RDL 3/2014.

 

Cotitzacions a la Seguretat Social. Tarifa Plana de 100 euros mensuals

Tal com repetides vegades han vingut informant els mitjans de comunicació, el passat dissabte 1 de març del 2014 es va publicar al BOE el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida.

L’objectiu que persegueix el Govern amb la promulgació d’aquest Real Decreto Ley, és el d’incentivar la contractació indefinida, aprovant una important reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per a totes aquelles empreses que formalitzin aquest tipus de contractes.

El Real Decreto-ley consta d’un article, una disposició addicional i tres disposicions finals que podem resumir en els següents apartats

1.- EMPRESES QUE PODRAN BENEFICIAR-SE D’AQUESTA MODALITAT DE COTITZACIÓ- TARIFA PLANA

Es podran beneficiar d’aquesta mesura totes les empreses, independentment de la seva mida. La contractació del treballador ha de ser indefinida. La jornada podrà ser a temps complet o parcial. Afectarà als contractes celebrats entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014.

La contractació ha de suposar sempre creació d’ocupació neta.

Treballador autònom que contracti un fill menor de 30 anys, o major d’aquesta edat quan tinguin especials dificultats per a la inserció laboral. El contracte ha de celebrar per escrit.

2.- IMPORT DE LA QUOTA DE TARIFA PLANA

La quota empresarial a ingressar per contingències comunes serà de 100 euros mensuals, quan els contractes hagin estat celebrats a temps complet.

Serà de 75 euros mensuals en els contractes a temps parcial quan la jornada sigui del 75 per cent.

Serà de 50 euros mensuals en els contractes a temps parcial quan la jornada sigui del 50 per cent.

3.- DURADA DE LA BONIFICACIÓ

Amb caràcter general, durant un període de 24 mesos.

Les empreses amb menys de 10 treballadors, tindran dret durant els dotze mesos següents als 24 indicats anteriorment, a una reducció del 50 per 100 de la cotització empresarial per contingències comunes corresponents al treballador contractat de manera indefinida.

Quan les dates d’alta o baixa del treballador no siguin coincidents amb el primer o l’últim dia del mes natural, els 100, 75 o 50 euros indicats es reduiran proporcionalment al nombre de dies en alta del mes

4.-REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES EMPRESES PER PODER ACOLLIR-SE LA TARIFA

PLANA

Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. Aquesta obligació ha de donar-se tant en el moment d’alta del treballador , com durant el període d’aplicació de la bonificació.

La nova contractació ha de suposar un increment de la plantilla, tant del nivell d’ocupació indefinida, com del nivell d’ocupació total de l’empresa. Per calcular aquest increment, es pren com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis a l’empresa en els trenta dies anteriors a la celebració del contracte.

No haver estat exclòs de l’accés als beneficis de programes d’ocupació per la comissió

de determinades infraccions greus o molt greus.

Mantenir durant un període de 36 mesos el nivell d’ocupació total i indefinit arribat amb aquesta contractació. Aquest requisit s’ha d’examinar cada dotze mesos. Per procedir a l’esmentat examen es tindrà en compte la mitjana de treballadors indefinits i totals del mes en què sigui procedent la comprovació.

A l’efecte de l’examen del nivell d’ocupació indicat a l’apartat anterior, no es tindran en compte les extincions per causes objectives i acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents.

Que l’empresa no hagi extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadament disciplinari que hagin estat declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte. Aquest requisit només afectarà les extincions produïdes a partir del 25 de febrer de 2014.)

5.- INCOMPLIMENT DELS REQUISITS

La Tresoreria General de la Seguretat Social i la Inspecció de Treball exerciran el control i revisió de les reduccions. Si l’empresari incompleix els requisits per al gaudi d’aquestes reduccions estarà obligat a reintegrar les quantitats deixades d’ingressar, amb el recàrrec i l’interès de demora reglamentaris.

Si durant el període d’aplicació de la bonificació, l’empresa cometés una falta d’ingrés de quotes totalment o parcial dins del termini reglamentari, es produirà la pèrdua automàtica de la bonificació a partir del mes en què es produeixi l’incompliment. Si no es compleix el requisit de mantenir l’ocupació durant els 36 mesos,quedarà sense efecte la reducció, a més es reintegrarà la diferència entre les cotitzacions per contingències comunes que haguessin correspost cotitzar sense l’aplicació de la tarifa plana, i les realitzades des del inici amb la reducció. Tot això en els termes, i sense exigir en aquest supòsit recàrrec i interès de demora:

o Si l’incompliment es produeix als dotze mesos de la contractació, el reintegrament serà el 100% de la indicada diferència.

o Si es produeix als 24 mesos, el 50 % de la diferència.

o Si es produeix als 36 mesos, el 33% de la diferència.

o Tot el que indica, sens perjudici de l’aplicació que sigui procedent segons la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social

6.-EXCLUSIONS

Les relacions laborals de caràcter especial, per exemple: El personal d’alta direcció no inclòs en l’ art.1.3.c l’ET, la dels penats en institucions penitenciàries, els esportistes professionals i la dels artistes en espectacles públics. Les contractacions amb el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament de l’empresari, o dels que ostenten càrrecs en empreses societàries, així com les que es produeixin amb aquests mateixos. S’exceptuen d’aquesta exclusió dels contractes amb fills de treballadors autònoms menors de 30 anys o en exclusió social. La contractació de treballadors activitat dels quals determini la seva inclusió en qualsevol dels sistemes especials establerts en el Règim General de la Seguretat Social, per exemple, empleats de la llar i sistema agrari.

Contractació del personal següent:

o Personal al servei del sector públic

o Personal de les societats mercantils públiques

o Personal de les fundacions del sector públic i dels consorcis.

Contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses del que formin part i els contractes s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat uns o altres declarats judicialment com a improcedents, o per acomiadaments col·lectius, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció. Aquesta exclusió no és aplicable en el cas d’extincions que s’hagin produït abans del 25 de febrer de 2014. Contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit. Aquesta exclusió no és aplicable per al supòsit de treballadors quins contractes de treball s’haguessin extingit abans del 25 de febrer de 2014.

 

7.- REPERCUSSIÓ DE LA TARIFA PLANA EN LES POSSIBLES PRESTACIONS QUE PUGUIN

CAUSAR ELS TREBALLADORS

Les prestacions de la Seguretat Social van en funció de les cotitzacions efectivament cotitzades, les quals han de coincidir amb les retribucions computables percebudes pels treballadors. Per això, sorgeix el dubte de com es computaran aquestes prestacions al cotitzar per una tarifa plana. El dubte l’aclareix el Real Decreto Ley en el seu article únic, número 4: “Les reduccions previstes no afecten la quantia de les prestacions econòmiques a què puguin causar dret els treballadors afectats, que es calcularan aplicant l’import íntegre de la base de cotització que els correspongui.”

8.-COTITZACIÓ PER HORES COMPLEMENTÀRIES

Les reduccions que preveu aquest Real Decreto-ley, no són aplicables a la cotització per hores complementàries que realitzen els treballadors a temps parcial i tinguin dret a la reducció de la tarifa plana.

9.-INCOMPATIBILITATS

La reducció corresponent a l’aplicació de la tarifa plana és incompatible amb la de qualsevol altre benefici a la Seguretat Social pel mateix contracte.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema et pots

dirigir al nostre servei d’assessoria laboral.

Atentament,

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *