Normativa Autoocupació i Foment treball Autònom

Llei 31/2015. Nova Normativa sobre autoocupació
Logo-blog

La Llei 31/2015, de 9 de setembre estableix importants modificacions i actualitzacions en matèria d’autoocupació i foment del treballador autònom. En primer lloc podran acollir-se a les mesures que se citen a continuació, els treballadors autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat d’alta al RETA en els cinc anys anteriors a la sol·licitud de la seva nova alta, i tant si contracten treballadors per compte aliena com si no.

 TARIFA PLANA RÈGIM DE TREBALLADORS

Els treballadors que causin alta inicial tindran una ajuda de durada total de 18 mesos. Si el treballador al moment de l’alta inicial ha optat per la base mínima de cotització, l’ajuda consistirà en una quota a pagar de 50 euros mensuals per contingències comunes durant els primers sis mesos. Si en canvi ha optat per una base superior, la quota durant els primers sis mesos es reduirà en un 80% de la quota mínima. Transcorreguts aquests primers sis mesos, la reducció passarà al 50% de la quota mínima durant els sis mesos següents i al 30% en els últims sis mesos fins a completar els 18.

• Si els treballadors són menors de 30 anys o de 35 si són dones, se’ls podrà aplicar una bonificació addicional del 30% en els 12 mesos següents. Per tant la durada total de l’ajuda en aquests casos serà de 18 + 12 = 30 mesos.

• Quant a les persones amb discapacitat -grau igual o superior al 33%-, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme, si opten per la base mínima de cotització, la quota serà de 50 euros mensuals durant els 12 mesos següents a l’alta. Si l’opció l’han exercitat per una base superior, es reduirà en un 80% de la quota mínima durant els 12 mesos. A partir d’aquest moment i fins a un període de 48 mesos podran bonificar-se el 50% de la quota mínima. En total l’ajuda és de cinc anys.

COMPATIBILITAT DEL COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI

• Els treballadors que estiguin percebent una prestació contributiva de desocupació, la podran compatibilitzar amb un treball per compte propi durant un període de 270 dies o per temps inferior que li quedi per percebre. Es poden acollir treballadors de qualsevol edat. (abans solament podien accedir els menors de 30 anys).

CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

• Podrà capitalitzar la prestació per desocupació per un import del 100%, el treballador que vulgui constituir-se com a autònom o bé vulgui aportar-la per posseir el control efectiu d’una entitat mercantil nova o constituïda dins dels 12 mesos anteriors, i per exercir en ella una activitat professional, sempre que no hagi mantingut amb aquesta entitat o amb una altra del mateix grup una relació laboral prèvia a la prestació de desocupació. Si el pagament únic no aconsegueix el 100% es pot destinar a pagar les quotes mensuals de la Seguretat Social.

CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

• L’objecte és el mateix que el del cas anterior, tot i que referit a la prestació per cessament d’activitat regulat en el RETA. El seu import serà també del 100 % i requereix que es tinguin almenys sis mesos pendents de prestació. També com en el cas anterior si la capitalització no aconsegueix el 100% es pot destinar a pagar les quotes mensuals de la Seguretat Social.

AJUDES PER A ALTES EN EL RETA DE FAMILIARS COL·LABORADORS

• Poden beneficiar-se el cònjuge i familiars del treballador autònom per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o per adopció, que col·laborin amb l’autònom en la seva activitat i no hagin estat d’alta en el REPTA en els cinc anys anteriors. La bonificació que tindrà una durada de 24 mesos, consistirà en el 50% de la base mínima durant els 18 mesos següents a l’alta i del 25% durant els restants 6 mesos.

BONIFICACIONS DE SEGURETAT SOCIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS PER BAIXES MATERNALS O LACTÀNCIES

• Els treballadors autònoms que siguin substituïts mitjançant contractes d’interinitat celebrats amb aturats durant els períodes de descans maternal, adopció, acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, tindran dret a una bonificació del 100% de la quota mínima mentre coincideixin en el temps la suspensió de l’activitat per aquestes causes i el contracte d’interinitat del substitut.

CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS PER AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT

• La present Llei introdueix la possibilitat que puguin contractar a un sol treballador quan s’interrompi la seva activitat per causes que estiguin vinculades a la conciliació de la seva activitat professional amb la seva vida familiar i aquesta situació pugui ocasionar la resolució del seu contracte.  

Departament laboral.      

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *